پروژه های انجام شده


Rafati Group Projects

پروژه های انجام شده


Residential / Saboori

ساختمان مسکونی صبوری

Rafatigroup projects

Residential / Naserkhosro

ساختمان مسکونی ناصر خسرو

Rafatigroup projects

Residential / Edalat

ساختمان مسکونی عدالت

Rafatigroup projects

Residential / Mohtashami

ساختمان مسکونی محتشمی

Rafatigroup projects

Interior Design / Daneshamooz

طراحی داخلی دانش آموز

Rafatigroup projects

Interior Design / Naserkhosro

طراحی داخلی ناصر خسرو

Rafatigroup projects

Residential / Sayad

ساختمان مسکونی صیاد

Rafatigroup projects

Residential / Razavi

ساختمان مسکونی رضوی

Rafatigroup projects

Residential / Hashemie

ساختمان مسکونی هاشمیه

Rafatigroup projects

Roof garden / Ahmadabbad

روف گاردن احمدآباد

Rafatigroup projects

Roof garden / Khayam

طراحی روف گاردن خیام

Rafatigroup projects

Villa / Kazemabbad

ویلا کاظم آباد

Rafatigroup projects

Roof garden / Edalat

روف گاردن عدالت

Rafatigroup projects

Interior Design / Piroozi

طراحی داخلی پیروزی

Rafatigroup projects

Interior Design / Moheban

طراحی داخلی محبان

Rafatigroup projects