We never dream about sucess we worked for it

مدیریت گروه مهندسی رافتی

مهدی رافتی سیدی یزدی موسس و مدیر گروه مهندسی رافتی، متولد 1360 دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری از دانشــگاه یزد شــروع فعالیت حرفه ای را از ســال 1385 در حوزه معماری آغاز نموده اســت.
در کارنامه حرفه ای وی مواردی مانند برنامه ریزی، طراحی، نظارت و اجرای پروژه های لوکس، طراحی و اجراي ویلا، بام سبز، باز سازی تخصصی الحاق سازه جدید و تغییرات کلی معماری و تاسیسات
( و حضور در موفق ترین پروژه های بلند مرتبه سازی ) برج مسکونی ASP تهران به چشم می خورد.


رسالت

تمایز پروژه های ساختمانی موفق در تدوین یک برنامه جامع طراحی و ساخت می باشد که با انتخاب بستر طرح زمین پروژه شــروع شــده و تا ریزترین جزئیات اجرایی به پیش می رود.
انتخاب فرم ظاهری، طراحی فضــاهای داخلی متناســب، نظارت بر کار قرار گرفتن اجزای ســاختمانی و اجرای بی نقص همواره می تواند عامل این تمایز باشــد.
رفتار مخاطب امروز، تعاملات اجتماعی، نیازهاي روحی و خواســته های او کاملا با گذشته تفاوت پیدا کرده است بنابراین فرم و کارکرد فضاهای معماری نیز دچار تحول بنیادین شده است.
ما با شناخت از ساختار معماری غنی ایران و تلفیق آن با آخرین متدها و متریال های نوین ساختمانی توانسته ایم به نیازهای امروز مخاطبان پاسـخ مناسـب بدهیم که هم به لحاظ فرهنگی مطابق با نیازهای آنها باشـد و هم از لحاظ فرمی نسخه ای فاخر و در شان مخاطبان خود باشد.